Wat betekenen deze duurzaamheidsbegrippen?

De energietransitie is hot en happening, bedrijven en particulieren houden zich er momenteel veel, zo niet dagelijks mee bezig. Maar er komen soms begrippen voorbij die niet meteen duidelijk zijn. Die begrippen gaan we in verschillende artikelen uitschrijven. In dit artikel gaan we het hebben over de volgende duurzaamheidsbegrippen:

 • Grijze energie
 • Groene energie
 • Blauwe energie
 • Klimaattop
 • Parijs-akkoord

Grijze energie

Is energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas. Fossiele brandstoffen zijn niet duurzaam, dit komt doordat deze brandstoffen ooit opraken en er CO2 wordt uitgestoten bij het opwekken van grijze energie.

Gezien Nederland in 2050 CO2-neutraal wil zijn betekent het dat we steeds minder gebruik gaan maken van grijze energie.

Groene energie

Dit is energie die in tegenstelling tot grijze energie wel duurzaam is. Deze energie wordt opgewekt vanuit hernieuwbare bronnen, zoals: wind, water, zon en biomassa. De bronnen van groene energie raken nooit op en er komt geen CO2 vrij bij de opwek van groene energie.

Een bedrijf kan zelf groene energie opwekken met zonnepanelen waarmee het bijdraagt aan een beter milieu en tegelijkertijd geld verdient.

Blauwe energie

Blauwe energie is energie die afkomstig is uit osmose, dat wil zeggen uit verschillen in zoutconcentratie van twee watermassa’s. Door deze watermassa’s te scheiden door een membraan kan zowel direct als indirect energie gewonnen worden. Blauwe energie komt uit een onuitputtelijke bron waar bij de opwek geen CO2 vrijkomt, hierdoor is deze energie duurzaam.

Klimaattop

Is een top conferentie op het hoogst politieke niveau die gaat over de mondiale klimaatverandering. Hier wordt gesproken over de meest recente wetenschappelijke informatie en manieren waarmee men de uitstoot van broeikasgassen kan reduceren alsook hoe men het effect hiervan op het klimaat kan beperken.

Parijs-akkoord

Op 12 december 2015 is er in Parijs een overeenkomstgesloten tussen 195 landen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In het akkoord werd vastgelegd dat de aarde maximaal 2 °C mag opwarmen met als streven 1,5 °C. Bij het akkoord zijn ambitieuze plannen gemaakt om de CO2-uitsoot van landen te reduceren. Deze plannen worden periodiek bekeken en aangescherpt. Nederland heeft als doel om de uitstoot in 2030 met 49% te hebben gereduceerd waardoor er voor het bedrijfsleven meerdere verplichtingen zijn, zoals:

Dit vraagt vergaande verduurzamingsmaatregelen voor bedrijven, gelukkig heeft de overheid hiervoor meerdere subsidie mogelijkheden voor bedrijven.

Begrippenreeks 

Dit is de vijfde begrippenlijst van een reeks, er zullen dus meer duurzaamheidsbegrippen volgen. Wij zijn overigens gespecialiseerd in de uitvoering van een EED audit. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Meer duurzaamheidsbegrippen

Meer begrippen kun je vinden in de vorige delen van deze reeks:

Begrippenlist deel 4

 • kWh
 • Gj
 • Groen gas
 • Klimaatneutraal
 • Warmtepomp

Begrippenlijst deel 3

Begrippenlijst deel 2 

Begrippenlijst deel 1

 • Energietransitie
 • CO2 neutraal
 • Geothermie
 • Trias energetica

Kies voor duurzame energietransitie

Doe de verduurzamingscheck online